Adatvédelmi tájékoztató

A Delta Cégcsoport (Deltagroup Holding Zrt., a Delta Informatika Zrt., New Line Kft., KLER 2003 Kft.) és a (Delta Technologies Nyrt. és Delta Systems Kft.) az álláspályázatok során jelentkezők személyes adatainak védelméről és kezeléséről szóló tájékoztatója

A Delta Cégcsoport elkötelezett a Társaságnál állásra jelentkezőknek („Jelentkező”) személyes adatainak védelmét illetően, valamint kiemelten fontosnak tartja a Jelentkezők önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezen felül tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei személyhez fűződő jogait. A Delta Cégcsoport a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Delta Cégcsoport nevében eljáró Társaság:

Delta Informatika Zrt.
Adószám: 13978767-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-045673

A Társaság elérhetőségei:
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70.-74.
E-mail: info@delta.hu
Telefonszám: +36 1 437 5200

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy a Jelentkezők számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban.

A jelen Tájékoztató 2022. január 4. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig.

1. Érintettek köre

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, aki jelentkezik a Társaság nyilvános álláshirdetésére, vagy aki a Társasághoz munkavállalás szándékával általános jelleggel, illetve nyilvánosan meg nem hirdetett pozíció betöltésére jelentkezik. A Jelentkező jelentkezésének Társasághoz történő továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez. A Társaság biztosítja, hogy az általa kialakított és keresés során alkalmazott jelentkezési csatornákon a Jelentkezők a jelentkezést megelőzően megismerhessék a Tájékoztató tartalmát. Amennyiben a Jelentkező nem a Társaság által kialakított és keresés során alkalmazott jelentkezési csatornán keresztül küldi el álláspályázatát, és a Társaság úgy ítéli meg, hogy ebből adódóan vélelmezhetően nem ismerte meg a jelen Tájékoztatót, úgy a jelentkezés befogadását megelőzően értesíti a Jelentkezőt a Tájékoztatóról, és visszaigazolást kér annak elfogadásáról. A Társaság a vonatkozó jogszabályok betartásával jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a Tájékoztatót.

2. Értelmező rendelkezések

A jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes fogalmak az következő jelentésekkel bírnak:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható Munkavállalóra vonatkozó bármely információ; azonosítható az a Munkavállaló (természetes személy), aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő": a munkáltató továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 „adattovábbítás": a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens": Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„vállalkozáscsoport": az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; a jelen Tájékoztató értelmezésében vállalkozáscsoport jelenti a Társaságot, annak ellenőrző vállalatait,

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza

3. A Jelentkezők adatai kezelésének célja

A Társaság rögzíti, hogy a Jelentkezők személyes adatait a következő célokból kezeli:

(I)        toborzás-kiválasztás;

(II)      kapcsolattartás;

(III)     igényérvényesítés

4. A Jelentkezők adatainak kezelésének jogalapja, forrása

Jogalap:

 • Hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont: Az Jelentkező előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak fenti célokból történő kezeléséhez; valamint

 • jogos érdek: GDPR 6. cikk (1) bek f.) pont: az álláspályázaton nem nyert Érintettek adatainak kezelése a pályázó Érintettek által támasztott igények érvényesítése során megteendő bizonyítás lépésekhez.


A Jelentkezők adatainak forrása:

A társaság a Jelentkezők adatait vagy közvetlenül a Jelentkezőktől kapja meg, vagy pedig munkaerő közvetítőtől.


Jelen Tájékoztatót az adatkezelő az alábbi módok egyikén ismerteti a Jelentkezővel:

 1. amennyiben erre lehetősége van az adatok megadását megelőzően;

 2. a személyes adatok Jelentkező által szándékolt változatos módon történő küldésének lehetőségét és az adatküldés körülményeit figyelembe véve, indokolt esetben a személyes adatok kezelésének megkezdését követően, a megszerzésétől számított észszerű határidőben, de legkésőbb egy hónapon belül;

 3. ha a Jelentkező adatait több adatkezelő felé egyidejűleg közölte, akkor, legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel alkalmával

hozza a Jelentkezők tudomására.


A Jelentkező az adatkezeléshez való hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Amennyiben a Jelentkező nem ad meg személyes adatokat vagy hiányosan adja meg azokat, úgy a hiányos adat típusától függően a vele való kapcsolatfelvétel meghiúsul, vagy nem áll a Társaság rendelkezésére elegendő adat ahhoz, hogy a Jelentkező alkalmasságát az adott pozíció betöltésére meg tudja ítélni. Ebben az esetben a Jelentkező értesítése mellett a Társaság az adatok pótlására vonatkozó felhívást küld a Jelentkezőnek, vagy amennyiben a jelentkező a megadott adatok felhasználásával nem érhető el, úgy a Jelentkező adatait törli.

5. A Társaság által kezelt adatok köre

A Jelentkezők Társaság által kezelt adatai a következők:

valamennyi adat, amit a Jelentkező a pályázatában/önéletrajzában megjelöl.

A Társaság a jelentkezés Jelentkező által megküldött és szándékolt teljes adattartalmát egységként kezeli a jelentkezési anyag teljeskörű hitelessége és tényszerűsége megőrzése érdekében. A Társaság a jelentkezés részeként kizárólag saját név, e-mail cím, telefonszám megadására, valamint Önéletrajz beküldésére tesz felhívást, valamint szabadon szövegezett üzenet kitöltését teszi lehetővé a honlapján elérhető jelentkezés benyújtására szolgáló űrlapon. Egyéb adatok vonatkozásában a Társaság nem irányítja, nem kéri, nem kezdeményezi, de nem is korlátozza a Jelentkezők adatküldését.

A jelentkezési űrlap kifejezetten és jól láthatóan felhívja a figyelmet a Társaság Adatkezelési Tájékoztatójára, amelynek megismerését és az abban foglalt adatkezeléshez történő hozzájárulást, jelölőnégyzetre való kattintással – vagyis cselekvő hozzájárulás formájában – tudja visszaigazolni a jelentkező. Az Adatkezelési Tájékoztató visszaigazolásának hiányában a jelentkezés beküldése nem valósul meg, adatkezelés nem történik.

A Jelentkezők által álláspályázatuk részeként jellemzően és szokásosan az alábbi adatok (5.1., 5.2., 5.3. pont) kerülnek beküldésre.

5.1. Adatközlő űrlapon feltüntetett adatok

Társaság által a jelentkezési űrlapján kitöltőmező biztosítása mellett megnevezett, ennek megfelelően adatközlésre való felhívásként értelmezhető adatok:

Adat

Adatkezelés célja

megpályázott pozíció megnevezése
jelentkezés beazonosításához szükséges, a megnyitott űrlap elnevezése meghatározza

jelentkező neve

azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges

e-mail cím

azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges

telefonszám

kapcsolattartáshoz szükséges

üzenet (szabad szövegezésű)

a jelentkezés egyéb információkkal való kiegészítése a Jelentkező saját szándéka és döntése szerint

önéletrajz (irányított tartalmi és szerkezeti elvárás nélkül)

a jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás indokoltságának megítéléséhez szükséges

jelölőgomb az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről, adatkezeléshez történő hozzájárulásról

a Jelentkező cselekvő visszaigazolásának igazolásához, adatkezelés jogalapjaként szükséges

Adatkezelés ideje: a Jelentkező adatait a jelentkezés elbírálásáig kezeli Adatkezelő.  

5.2. A Jelentkező által álláspályázati szokások alapján közölt, a jelentkezési anyag egységének megőrzése érdekében kezelt adatok

A Társaság által nem irányított, nem kért, nem kezdeményezett, de a jelentkezési anyag Jelentkező által szándékolt egységének, teljeskörűségének és tényszerűségének megőrzése érdekében a jelentkezési anyagból szelektív módon nem törölhető, elfogadott adatok:

Adat

Adatkezelés célja

születési hely, születési idő, anyja neve, fénykép, lakcím, különleges adat (pl. egészségügyi adat, megváltozott munkaképességű személy orvosi adatai)

a jelentkezési anyag Jelentkező által szándékolt egységének, teljeskörűségének és tényszerűségének megőrzése, az elbírálás esetleges alátámasztása és hitelessége érdekében;

adatfeldolgozás a fenti adatok tekintetében nem történik, az adatkezelés alatt kizárólag adattárolás valósul meg

Adatkezelés ideje: a pályázat elbírálásáig szükséges ideig A felvett Jelentkező adatai a Társaság munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója alapján kerülnek a továbbiakban kezelésre.

5.3. A Jelentkező által álláspályázati szokások alapján közölt, a jelentkezés elbírálásához felhasznált adatok

A Társaság által nem irányítottan nem kért, nem kezdeményezett, de a jelentkezési anyag Jelentkező által szándékolt szokásos részeként adatkezelési, adatfeldolgozási célból relevánsnak tekintett adatok:

Adat

Adatkezelés célja

korábbi munkatapasztalatok felsorolása

a jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

szakképzettség

a jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

idegen nyelvismeret

a jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb adatok, amelyek figyelembevétele nem sérti a kiválasztás jogszerűségét, különösen a diszkriminációs elveket

jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

motivációs levél

a jelentkezés elbírálásához, kompetenciák mérlegeléséhez, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

bérigény

amennyiben az álláshirdetés erre külön felhívást tartalmaz, akkor jelentkezés elbírálásához szükséges

kiválasztási folyamat során végzett  teszt

amennyiben a kiválasztási folyamat ezt egységesen alkalmazza, akkor a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

Adatkezelési idő: a pályázat elbírálásáig szükséges ideig. A felvett Jelentkező adatai a Társaság munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója alapján kerülnek a továbbiakban kezelésre.

5.4. A Jelentkező személyes adatainak kezelése jogos érdekből

Az álláspályázat elutasítása esetén a Társaság az online és papír alapú Jelentkezői adatokat az elutasítást követő további 3 évig őrzi az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala előírásaival kapcsolatos esetleges jogorvoslati kérelem okán. Ezen adatkezelési cél esetén nem történik aktív adatkezelés a Társaság részéről, kizárólag adattárolás.

Az adatkezelés célja, hogy a pályázó általi esetleges jogérvényesítés esetén a Társaság eleget tudjon tenni bizonyítási kötelezettségének.

6. Adatkezelés terjedelme, korlátai és alapvető elvei

A Jelentkezők személyes adatait a Társaság csak az 5. pontban meghatározott célokhoz szükséges mértékben és időtartamig kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és a cél elérésére alkalmas.

A Jelentkező jelentkezési űrlapon adott kifejezett hozzájárulása alapján a Jelentkező adatait a Társaság az adatkezelés céljának megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör betöltéséig, kezeli, valamint az esetleges igényérvényesítés esetén meghatározott 3 éves idő lejártáig. A Jelentkező időközben tett törlési kérelme az adatkezelést megszakítja, ez esetben az adatkezelés vége a törlés teljesítésének időpontja. A Jelentkező törlési kérelmének hiányában, az adatkezelő a kapcsolattartási periódus végével (adatkezelési cél teljesülése) a Társaság automatikusan törli a Jelentkező személyes adatait.

7. Ki férhet hozzá személyes adatokhoz?

A Jelentkezők személyes adatait az alábbi személyek ismerhetik meg az alább rögzített célból és a célnak megfelelő terjedelemig:

A Humán Erőforrás Osztály munkatársai az alábbi célokból:

 • toborzás-kiválasztás;

 • munkajogi dokumentumok, szerződések előkészítése, megőrzése;

 • ismételt kapcsolatfelvétel mérlegelés alapján.


A Jelentkező által megpályázott pozíció közvetlen felettese, az adott szakterület szervezeti hierarchiában közvetlen felettes fölé rendelt felettesei, a munkáltatói jogkör gyakorló és a Társaság képviselője az alábbi célból:

 • beosztott munkatárs kiválasztása.

A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket a Jelentkezők személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni. Ez a kötelezettség időkorlátozás nélkül a munkaviszony megszűnését követően is fennmarad.

Az adatkezelést végző személyek kötelesek megőrizni az általuk kezelt személyes adatok bizalmas jellegét, nem használhatják azokat saját céljukra, nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetővé azokat senki számára, a Tájékoztatóban felsorolt esetek kivételével.

8. Adatbiztonság

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az iratokat zárható, száraz, illetéktelen belépéstől technikai és emberi védelemmel egyaránt óvott helyiségben, azon belül pedig zárható iratszekrényben helyezi el;

 • a személyes adatokat kezelő Munkavállaló csak úgy hagyhatja el az iratok őrzésére szolgáló helységet, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott személyes adatokat tartalmazó iratokat elzárja, valamint, ha az irodában más Munkavállaló nincs jelen, akkor az irodát bezárja;

 • személyes adatokat tartalmazó iratok kizárólag zárt borítékban továbbíthatók, mely borítékon fel kell tüntetni a „bizalmas/confidential” feliratot;


A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal (legalább felhasználói névvel és jelszóval) férhetnek hozzá a hozzáférésre jogosult személyek.

 • a Társaság központi szerverén tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá;

 • az adatvesztés elleni védelemről szerverein a Társaság rendszeres, rövid megőrzési idejű tükrözéssel/biztonsági mentéssel gondoskodik;

 • a Társaság az informatikai határvédelemről (vírusvédelem, illetéktelen külső hozzáférés kizárása) folyamatosan gondoskodik fejlett biztonsági alkalmazások futtatásával;

 • digitálisan tárolt személyes adatok adatkezelésre felhatalmazott Munkavállalók közötti továbbítása kizárólag nyomonkövethető módon történik (e-mail-ben, vagy logfile alapján ellenőrizhető hálózati megoldással);

9. Adatvédelmi incidensek

A Társaság munkavállalói adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens észlelése esetén kötelesek azt haladéktalanul jelezni közvetlen felettesük és az adatvédelmi felelős felé. Az incidens elhárítása, kezelése ügyében a közvetlen felettes intézkedik, az adatvédelmi felelős indokolt esetben az ügyvezetőhöz fordul az incidens kezelése ügyében. Az adatvédelmi felelős rendszeres időközönként minden adatvédelmi incidensről beszámol az ügyvezetőnek.

Ha az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár a Jelentkező jogaira és szabadságaira nézve, a társaság indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja a Jelentkezőt az adatvédelmi incidensről, ezen belül különösen:

 • az adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét

 • az incidens valószínűsíthető következményeit

 • az incidens megoldása, kockázatainak csökkentése érdekében tervezett vagy megtett intézkedésekről.


A Társaság az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltünteti azok ismert hatását, és a megtett intézkedéseket.

10. Adatfeldolgozók

A Társaság az 5. pontban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják a Jelentkezők személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzik. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

A Társaság számára Jelentkezőkkel kapcsolatos adatfeldolgozást jelenleg az alábbi szolgáltató végez:

Adatfeldolgozó neve: KVANT Zrt.
Adatfeldolgozó címe: 2724 Újlengyel, Rákóczi Ferenc utca 25.
Képviseli: Kis Andor vezérigazgató

Adatfeldolgozás célja: munkaviszony létesítését megelőzően a munkaviszony létesítéséhez szükséges bejelentési, bér- és Tb ügyintézési teendők ellátása.

11. Harmadik személyek

A Társaság különleges, jogszabályban meghatározott esetekben jogosult és egyben köteles lehet a Munkavállalók személyes adatait továbbítani egyes harmadik személyek felé, így elsősorban, de nem kizárólagosan valamely bíróságnak, hatóságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak. A Jelentkező jogosult adatainak harmadik személy felé irányuló továbbításáról tájékoztatást kapni, kivéve, ha a vonatkozó tájékoztatás nyújtása veszélyeztetné a továbbítás célját.

A Társaság adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

 • személyes adatok továbbításának időpontja;

 • az adattovábbítás jogalapja;

 • az adattovábbítás címzettje;

 • a továbbított személyes adatok köre.

12. Adattovábbítás

A Társaság kijelenti, hogy a Jelentkezők személyes adatait harmadik országba — tehát az Európai Unión kívüli országba – nem továbbítja (vagy harmadik országban működő adatfeldolgozó számára nem tesz elérhetővé). A Jelentkező tudomásul veszi és egyben hozzájárul ahhoz, adatai a Cégcsoporton belül továbbításra kerülnek toborzási célból,  azaz amennyiben másik Cégcsoporton belüli társaágnál felmerül a foglalkoztatás lehetősége, úgy ezen társaság részére továbbításra kerülnek a Jelentkezői személyes adatok.

13. Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Jelentkező jogai:

 1. hozzáférési jog
  A Jelentkező jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.

   A Táraság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére bocsátja. A Jelentkező által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 2. helyesbítési és törlési jog
  A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 3. törlés/elfeledtetés joga
  A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Jelentkező adott határidővel visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, mely esetben az adott határidőig bezárólag az adatkezelő jogosult az adatkezelési célnak megfelelő adatkezelésre. Ha megszűnt az adatkezelés célja, vagy a Jelentkező visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, az adatkezelő a továbbiakban a Jelentkező adatait nem kezeli, a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat a Jelentkező további értesítése nélkül, selejtezési szabályainak megfelelően törli.

 4. az adat kezelésének korlátozása;
  A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Jelentkező jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 5. az adathordozhatósághoz való jog
  A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Jelentkező jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű jog gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 6. Az Jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profil alkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Kivéve, ha a döntés:
  - a Jelentkező és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  - meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Jelentkező jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul.

14. Eljárás a Jelentkező igénye esetén

A Jelentkező a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen Tájékoztató elején megjelölt társaság képviselőjéhez fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén, vagy a Társaság Humán Erőforrás Osztályának központi e-mail címén, amely a következő: deltahr@delta.hu.

A Társaság az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben a Jelentkező kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Jelentkező részére. Ha a Társaság a Jelentkező kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles a Jelentkezőt a Társaság döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

A Jelentkező a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Társaság a Jelentkezőt a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de a Jelentkező mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha a Jelentkező a Társaság tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Jelentkező a költséget vagy külön köteles megfizetni a Társaság által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha a Jelentkező a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Társaság a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy a Jelentkező a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

15. Felügyeleti Hatóság

Ha a Jelentkező úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Jelentkezőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

16. Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

A Jelentkező — panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Társasággal, mint magyar adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben a Jelentkező az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

A Munkavállaló a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Jelentkező szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályok betartásával a Társaság egyoldalúan bármikor módosítsa.

© 2024 Delta
Design, koncepció és fejlesztés:
SOLAR STUDIOS

Általános jelentkezés

Húzd ide a fájlt, vagy kattints a feltöltéshez.A maximális fájlméret: 2 MB.
Elfogadott formátumok: .pdf, .doc, .docx

Szia Réka!

Ez a jelenlegi weboldal újratervezett változata. Az álláshirdetés modul teljesen újra lett írva és minden más is teljesen 0-ról lett felépítve. Beszéljünk majd telefonon a részletekről. Gergő